Võlaõigusseadus I

Ava otsing
  1. EESSÕNA 2. VÄLJAANDELE
  2. EESSÕNA 1. VÄLJAANDELE
  3. KASUTATUD LÜHENDID
  4. KOMMENTAARIDE AUTORID
  5. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
   1. § 1. Seaduse kohaldamine
   2. § 2. Võlasuhte mõiste
   3. § 3. Võlasuhte tekkimise alused
   4. § 4. Mittetäielik kohustus
   5. § 5. Seaduse dispositiivsuse põhimõte
   6. § 6. Hea usu põhimõte
   7. § 7. Mõistlikkuse põhimõte
  6. 2. peatükk. LEPING
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 8. Lepingu mõiste
    2. § 9. Lepingu sõlmimine
    3. § 10. Lepingu sõlmimine enampakkumisel
    4. § 11. Lepingu vorm
    5. § 111. Püsiv andmekandja
    6. § 12. Lepingu kehtivus
    7. § 13. Lepingu muutmine ja lõpetamine
    8. § 14. Lepingueelsed läbirääkimised
    9. § 141. Lepingueelse teabe andmise kohustus tarbijaga sõlmitava lepingu puhul
    10. § 15. Lepingupoole teadmine lepingu puudustest
    11. § 16. Pakkumus
    12. § 17. Määratud nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus
    13. § 18. Määramata nõustumuse andmise tähtajaga pakkumus
    14. § 19. Pakkumuse lõppemine
    15. § 20. Nõustumus
    16. § 21. Muudatustega nõustumus
    17. § 22. Hilinenud nõustumus
    18. § 23. Lepingupoolte kohustused
    19. § 24. Lepingupoolte kohustuste sisu
    20. § 25. Tavad ja praktika
    21. § 26. Lahtised tingimused
    22. § 27. Olulises tingimuses kokkuleppe puudumine
    23. § 28. Hinna määramine
    24. § 281. Tasu nõudmise piirangud tarbijaga sõlmitava lepingu puhul
    25. § 29. Lepingu tõlgendamine
    26. § 30. Võlatunnistus
    27. § 31. Välistav tingimus
    28. § 32. Kinnituskiri
    29. § 33. Eelleping
    30. § 34. Tarbija
   2. 2. jagu. Tüüptingimused
    1. § 35. Tüüptingimuse mõiste
    2. § 36. Sätete kohaldamine
    3. § 37. Tüüptingimused lepingu osana
    4. § 38. Tüüptingimus ja eraldi kokkulepe
    5. § 39. Tüüptingimuste tõlgendamine
    6. § 40. Tüüptingimuste vasturääkivus
    7. § 41. Tüüptingimustega lepingu kehtivus
    8. § 42. Tüüptingimuse tühisus
    9. § 43. Erisused krediidiasutuste suhtes
    10. § 44. Majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingud
    11. § 45. Ebamõistlikult kahjustavate tüüptingimuste kasutamise lõpetamise nõue
   3. Sissejuhatus 2. peatüki 3.–5. jao juurde
   4. 3. jagu. Väljaspool äriruume sõlmitav leping
    1. § 46. Väljaspool äriruume sõlmitava lepingu mõiste
    2. § 47. Sätete kohaldamine
    3. § 48. Tarbija lepingueelne teavitamine
    4. § 481. Teabe kinnitamine
    5. § 49. Taganemisõigus
    6. § 491. Taganemine tarbijakrediidilepingust
    7. § 492. Ettevõtja kohustused tarbijapoolsel lepingust taganemisel
    8. § 493. Tarbija kohustused lepingust taganemisel
    9. § 494. Taganemise mõju kõrvallepingule
    10. § 495. Taganemise mõju tarbijakrediidilepingule
    11. § 50. Sätete rikkumise keelamine
    12. § 51. Sätete kohustuslikkus
   5. 4. jagu. Sidevahendi abil sõlmitud lepingud 
    1. § 52. Sidevahendi abil sõlmitud lepingu mõiste
    2. § 53. Sätete kohaldamine
    3. § 54. Tarbija lepingueelne teavitamine
    4. § 541. Tarbija lepingueelne teavitamine finantsteenuse lepingu puhul
    5. § 542. Lepingu sõlmimine telefonitsi
    6. § 55. Teabe kinnitamine
    7. § 551. Teabe esitamise erisused finantsteenuse lepingu puhul
    8. § 56. Õigus lepingust taganeda
    9. § 561. Ettevõtja kohustused tarbijapoolsel lepingust taganemisel
    10. § 562. Tarbija kohustused lepingust taganemisel
    11. § 563. Taganemise mõju kõrvallepingule
    12. § 57. Taganemise mõju tarbijakrediidilepingule
    13. § 571. Finantsteenuse osutamise lepinguga seotud lepingust taganemine
    14. § 58. Finantsteenuse osutamise lepingust taganemise tagajärjed
    15. § 59. Lepingu täitmine
    16. § 60. Sidevahendi kasutamise piirangud
    17. § 61. Sätete rikkumise keelamine
    18. § 62. Sätete kohustuslikkus
   6. 5. jagu. Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingud
    1. § 621. Arvutivõrgu abil lepingu sõlmimine
    2. § 622. Täiendavad nõuded lepingu sõlmimisele tarbijaga
    3. § 623. Sätete kohustuslikkus
  7. 3. peatükk. ISIKUTE PALJUSUS VÕLASUHTES
   1. 1. jagu. Võlgnike paljusus
    1. § 63. Osavõlgnikud
    2. § 64. Ühisvõlgnikud
    3. § 65. Solidaarvõlgnikud
    4. § 66. Nõudest loobumine
    5. § 67. Solidaarvõlgnike vastuväited
    6. § 68. Asjaolude kehtivus solidaarvõlgnike suhtes
    7. § 69. Solidaarvõlgnike omavahelised suhted
    8. § 70. Solidaarvõlgniku tagasinõude aegumine
    9. § 71. Osavõlausaldajad
    10. § 72. Ühisvõlausaldajad
    11. § 73. Solidaarvõlausaldajad
    12. § 74. Asjaolude kehtivus solidaarvõlausaldajate suhtes
    13. § 75. Solidaarvõlausaldajate omavahelised suhted
  8. 4. peatükk. Kohustuse täitmine
   1. Sissejuhatus
   2. § 76. Kohustuse täitmine
   3. § 77. Kohustuse täitmise kvaliteet
   4. § 78. Kohustuse täitmine kolmanda isiku poolt
   5. § 79. Kohustuse täitmine õigustamata isikule
   6. § 80. Leping kolmanda isiku kasuks
   7. § 81. Kolmandat isikut kaitsev leping
   8. § 82. Kohustuse täitmise aeg ja sissenõutavus
   9. § 821. Tasu sissenõutavaks muutumine vastastikuste lepingute puhul
   10. § 83. Kohustuse ositi täitmine
   11. § 84. Kohustuse ennetähtaegne täitmine
   12. § 85. Kohustuse täitmise koht
   13. § 86. Alternatiivkohustus
   14. § 87. Valikuõiguse üleminek alternatiivkohustuse puhul
   15. § 88. Täitmine erinevate kohustuste katteks
   16. § 89. Kohustuse täitmise asendamine
   17. § 90. Kohustuse täitmise kulud
   18. § 91. Rahalise kohustuse täitmise viis
   19. § 92. Rahasumma tasumine nimiväärtuses
   20. § 93. Rahalise kohustuse vääring
   21. § 94. Intress võlasuhtes
   22. § 95. Täitmise kviitung
   23. § 96. Võladokumendi tagastamine
   24. § 97. Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   25. § 98. Tagatise andmise ja kohustuse täitmise kinnitamise kohustus
   26. § 99. Tellimata asja saatmine, teenuse osutamine ja muu soorituse tegemine
  9. 5. peatükk. KOHUSTUSE RIKKUMINE
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 100. Kohustuse rikkumise mõiste
    2. § 101. Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral
    3. § 102. Teatamiskohustus
    4. § 103. Rikkumise vabandatavus
    5. § 104. Vastutus süü puhul
    6. § 105. Õiguskaitsevahendid võlgniku vastutusest sõltumata
    7. § 106. Vastutusest vabastamise või vastutuse piiramise kokkulepe
    8. § 107. Heastamine
   2. 2. jagu. Õiguskaitsevahendid
    1. § 108. Kohustuse täitmise nõudmine
    2. § 109. Vastastikuse lepingu täitmise nõude erisused
    3. § 110. Kohustuse täitmisest keeldumine
    4. § 111. Kohustuse täitmisest keeldumine vastastikuse lepingu puhul
    5. § 112. Hinna alandamine
    6. § 113. Viivis
    7. § 1131. Sissenõudmiskulude hüvitamine majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku poolt
    8. § 1132. Sissenõudmiskulude hüvitamine tarbija poolt
    9. § 114. Täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks
    10. § 115. Kahju hüvitamine
    11. § 116. Taganemine ja ülesütlemine õiguskaitsevahendina
    12. § 117. Taganemine enne kohustuse sissenõutavaks muutumist
    13. § 118. Taganemise lubamatus
  10. 6. peatükk. KOHUSTUSE TÄITMISE TAKISTUSED
   1. § 119. Vastuvõtuviivituse mõiste ja tagajärjed
   2. § 120. Raha, väärtpaberite, muude dokumentide ja väärtasjade hoiustamine
   3. § 121. Hoiustatu tagasivõtmine
   4. § 122. Hoiustamise õiguslikud tagajärjed
   5. § 123. Avaldus hoiustatu kättesaamiseks
   6. § 124. Muude asjade hoiustamine
   7. § 125. Võlgnetava vallasasja müük
   8. § 126. Täitmine kolmanda isiku poolt
  11. 7. peatükk. Kahju hüvitamine
   1. § 127. Kahju hüvitamise eesmärk ja ulatus
   2. § 128. Hüvitatava kahju liigid
   3. § 129. Varalise kahju hüvitamine surma põhjustamise korral
   4. § 130. Kahju hüvitamine tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamise korral
   5. § 131. Varalise kahju hüvitamine vabaduse võtmise või isikuõiguste rikkumise korral
   6. § 132. Kahju hüvitamine asja hävimise, kaotsimineku või kahjustamise korral
   7. § 133. Keskkonnaohtliku tegevusega tekitatud kahju hüvitamine
   8. § 134. Mittevaralise kahju hüvitamise erisused
   9. § 135. Hinnavahe hüvitamine
   10. § 136. Kahju hüvitamise viis
   11. § 137. Kahju hüvitamine mitme isiku poolt
   12. § 138. Ühine vastutus kahju eest
   13. § 139. Kahjustatud isiku osa kahju tekkimisel
   14. § 140. Kahju hüvitamise piiramine
  12. 8. peatükk. KÕRVALKOHUSTUSED
   1. § 141. Kõrvalkohustused
   2. 1. jagu. Käenduse ja garantii andmine
    1. § 142. Käenduse mõiste
    2. § 143. Tarbijakäendusleping
    3. § 144. Käenduslepingu sõlmimine ja vorm
    4. § 145. Käendaja vastutus
    5. § 146. Võlausaldaja teatamiskohustus
    6. § 147. Kohustuse täitmisest teatamine
    7. § 148. Käendaja õigus nõuda tagatist või kohustuse täitmist
    8. § 149. Käendaja vastuväited
    9. § 150. Kaaskäendajad
    10. § 151. Kohustuse täitmine käendaja poolt
    11. § 152. Käendaja tagasinõue põhivõlgniku vastu
    12. § 153. Käenduse lõppemine
    13. § 154. Tarbijakäenduslepingu lõppemise erisused
    14. § 155. Garantii andmine
   3. 2. jagu. Käsiraha
    1. § 156. Käsiraha mõiste
    2. § 157. Käsirahaga tagatud lepingu täitmata jätmise tagajärjed
   4. 3. jagu. Leppetrahv
    1. § 158. Leppetrahvi mõiste
    2. § 159. Leppetrahv ja kohustuse täitmise nõue
    3. § 160. Leppetrahv rikkumise vabandatavuse korral
    4. § 161. Leppetrahv ja kahju
    5. § 162. Leppetrahvi vähendamine
    6. § 163. Leppetrahv lepingu kehtetuse korral
  13. 9. peatükk. NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK
   1. 1. jagu. Nõuete üleminek
    1. § 164. Nõude loovutamine
    2. § 165. Tingimuslike ja tulevikus tekkivate nõuete loovutamine
    3. § 166. Loovutamise piirangud
    4. § 167. Tagatiste ja muude õiguste üleminek
    5. § 168. Nõude loovutamise tõendid
    6. § 169. Kohustuse täitmine senisele võlausaldajale
    7. § 170. Loovutamisest teatamine
    8. § 171. Võlgniku vastuväited uue võlausaldaja nõudele ja tasaarvestus loovutatud nõudega
    9. § 172. Loovutamisdokument
    10. § 173. Nõude üleminek seaduse alusel
    11. § 174. Muude õiguste üleminek
   2. 2. jagu. Kohustuste üleminek
    1. § 175. Kohustuse ülevõtmine
    2. § 176. Kohustuse ülevõtja vastuväited
    3. § 177. Kõrvalkohustused ja tagatised kohustuse ülevõtmisel
    4. § 178. Kohustusega ühinemine
   3. 3. jagu. Lepingu ülevõtmine
    1. § 179. Lepingu ülevõtmise mõiste
   4. 4. jagu. Ettevõtte üleminek
    1. § 180. Ettevõtte üleminek
    2. § 181. Kohaldamise piirangud
    3. § 182. Ettevõtte üleandmine
    4. § 183. Ettevõtte üleandja vastutus
    5. § 184. Õigus ärinimele
    6. § 185. Ettevõtte osa üleminek
  14. 10. peatükk. VÕLASUHTE LÕPPEMINE
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 186. Võlasuhte lõppemise alused
    2. § 187. Kõrvalkohustuste ja tagatiste lõppemine
   2. 2. jagu. Lepingust taganemine
    1. § 188. Taganemise avaldus ja tagajärjed
    2. § 189. Lepingu alusel üleantu väljaandmine ja hüvitamine
    3. § 190. Hüvitamise välistatus
    4. § 191. Kasu ja kulutused
    5. § 192. Taganemisõiguse jagamatus
    6. § 193. Tasaarvestus pärast olulist lepingurikkumist
    7. § 194. Tarbijalepingutest taganemise erisused
   3. 3. jagu. Lepingu ülesütlemine
    1. § 195. Lepingu korraline ülesütlemine
    2. § 196. Lepingu erakorraline ülesütlemine
   4. 4. jagu. Tasaarvestus
    1. § 197. Tasaarvestuse mõiste
    2. § 198. Tasaarvestuse avaldus
    3. § 199. Tasaarvestus täitmise kohtade erinevuse korral
    4. § 200. Tasaarvestuse piirangud
    5. § 201. Tasaarvestus nõuete paljususe korral
    6. § 202. Tasaarvestuse piirang kolmanda isiku kasuks sõlmitud lepingu puhul
    7. § 203. Jooksev arve
    8. § 204. Jooksva arvega seotud toimingud
    9. § 205. Jooksva arve lepingu lõppemine
   5. 5. jagu. Kokkulangemine
    1. § 206. Võlasuhte lõppemine kokkulangemisega
   6. 6. jagu. Võlasuhte lõpetamise kokkulepe
    1. § 207. Võlasuhte lõpetamine kokkuleppel
  15. KIRJANDUS
  16. RIIGIKOHTU LAHENDID
  17. EUROOPA KOHTU OTSUSED
  18. EUROOPA LIIDU ÕIGUSAKTID