Võlaõigusseadus I

Ava otsing

KIRJANDUS

1. Abschlussbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts. Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz. Köln: Bundesanzeiger, 1992.
2. T. Annus, P. Kalamees. Liisingulepingu ülesütlemise tagajärjed Riigikohtu praktikas. – Juridica 2015, nr 4, lk 290–296.
3. V. Baibak. Võlaõiguse üldsätete reformi probleeme Venemaal. – Juridica 2009, nr 10, lk 693–697.
4. K. Balodis. The Latvian Law of Obligations: The Current Situation and Perspectives. – Juridica International 2013, nr 20, lk 69–74.
5. C. von Bar. The Role of Comparative Law in the Making of European Private Law. – Juridica International 2013, nr 20, lk 5–11.
6. C. von Bar. Working Together Toward a Common Frame of Reference. − Juridica International 2005, nr 10, lk 17–26.
7. W. Baumann. Das Schuldanerkenntnis. Schriften zum bürgerlichen Recht. Berlin: Duncker & Humblot 1992.
8. H. Beale. The CESL Proposal: An Overview. – Juridica International 2013, nr 20, lk 20–31.
9. H. Beale. The Development of European Private Law and the European Commission’s Action Plan on Contract Law. – Juridica International 2005, nr 10, lk 4–16.
10. P. Bülow, M. Artz. Verbraucherprivatrecht. Heidelberg: C. F. Müller 2003.
11. Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar. R. Schulze (Schriftleitung). 4. Auflage Baden-Baden: Nomos 2005.
12. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Edited by P. Schlechtriem, 2nd ed (in translation). New York: Oxford University Press, 1998.
13. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Edited by P. Schlechtriem, I. Schwenzer, 2nd ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press 2005.
14. Contract Law in the Netherlands. By A. S. Hartkamp, M. M. M. Tillema. The Hague [etc.]: Kluwer Law International, 1995.
15. T. Dieterich, P. Hanau und G. Schaub. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 1998.
16. W. F. Ebke, B. M. Steinhauer. The Doctrine of Good Faith in German Contract Law. In: Good faith and Fault in Contract Law. Edited by J. Beatson and D. Friedman. Oxford: Clarendon Press 1997.
17. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, 2012.
18. E. Ehmann. Schuldanerkenntnis und Vergleich (Münchener Universitätsschriften, Band 197). Taschenbuch – 24. Mai 2005. C. H. Beck.
19. V. Emmerlich. BGB Schuldrecht Besonderes Teil. 9. Auflage Heidelberg: Müller Verlag 1999.
20. Eraõigus. I osa: Abimaterjal kohtunike ja prokuröride twinning-koolituse eraõiguse õppegrupile. Tallinn: Justiitsministeerium 2001.
21. Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht. Hrsg. V T. Dietrich, P. Hanau, G. Schaub. München: C. H. Beck 1998.
22. R. Frolov. Keelatud koostöö ettevõtjate vahel. Euroopa Ühenduse õigus ja Eesti konkurentsiõigus. – Juridica 2003, nr 6, lk 391–399.
23. C. Ginter. Tüüptingimustest VÕS ja direktiivis 93/13/EMÜ. − Juridica 2001, nr 7, lk 501–513.
24. C. Ginter, N. Parrest, M. A. Simovart. Kontsessiooni vastuoluline regulatsioon Eesti õiguses. – Juridica 2012, nr 4, lk 284–294.
25. K. Gnitsevitš. Heausksuse printsiibi toomine Venemaa seadustesse. – Juridica 2009, nr 10, lk 674−678.
26. E. Gustavus. Äriühinguõigus: Eesti kaubandus- ja registriõiguse õpik. Tallinn: Justiitsministeerium 2001.
27. K. Haavasalu. Üürileandja tungiva omavajaduse mõiste. – Juridica 2009, nr 7, lk 420−427.
28. A. S. Hartkamp, M. M. M. Tillema. Contract Law in the Netherlands. Kluwer Law International 1995.
29. M. Hint. Avalikustamiskohustuste vajalikkus väärtpaberituruõiguses. Õiguse majandusteaduslik analüüs. − Juridica 2005, nr 1, lk 62–69.
30. M. Hirvoja. Tõrjuv kahjuhüvitis Eesti ja Saksa võlaõiguses mittevaralise kahju hüvitamisel ning nende seos karistusliku kahjuhüvitise kontseptsiooniga. – Juridica 2011, nr 5, lk 47−58.
31. G. Hohloch. Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts. Bd I, 1981.
32. A. Hussar, T. Kivisild. Alusetu rikastumine puudustega pangaülekande puhul Eesti ja Saksa õiguses. − Juridica 2005, nr 4, lk 259–272.
33. Jauernig. Bürgerliches Gesetzbuch: BGB mit Rom-I-, Rom-II-, Rom-III-VO, EG-UntVO/HUntProt und EuErbVO. Kommentar. C. H. Beck 2015.
34. W. Joecks. Varalise kahju mõiste. – Juridica 2011, nr 4, lk 257−270.
35. P. Kalamees. Hierarchy of Buyer´s Remedies in Case of Lack of Conformity of the Goods. – Juridica International 2011, nr 18, lk 63–72.
36. P. Kalamees. Hinna alandamise suhe teiste üldiste õiguskaitsevahenditega. – Juridica 2013, nr 10, lk 709−717.
37. P. Kalamees. Müügilepingust taganemise õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral. Kommentaar Riigikohtu otsusele tsiviilasjas 3-2-1-11-10. – Juridica 2010, nr 10, lk 796–799.
38. P. Kalamees, K. Saare, K. Sein. Töö vastuvõtmine ja töövõtja vastutus ehitusvigade eest. – Juridica 2010, nr 4, lk 263–268.
39. P. Kalamees, K. Sein. Should Price Reduction be Recognised as a Separate Contractual Remedy? – Juridica International 2013, nr 20, lk 52–60.
40. M. Kingisepp. Sidevahendite abil sõlmitud lepingute õigusliku regulatsiooni põhimõtetest. − Juridica 1999, nr 1, lk 27–31.
41. M. Kingisepp, A. Värv. The Notion of Consumer against EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive – a Significant Change of Paradigm? – Juridica International 2011, nr 18, lk 44–53.
42. K. Koll. Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest. – Juridica 2015, nr 4, lk 251–261.
43. E. Krasheninnikov, J. Baigusheva. Agreements and Decisions. – Juridica International 2013, nr 20, lk 85–93.
44. I. Kull. About Grounds for Exemption from Performance under the Draft Estonian Law of Obligations. Pacta sunt servanda versus clausula rebus sic stantibus. − Juridica International 2001, nr 6, lk 44–52.
45. I. Kull. Asja lepingutingimustele mittevastavusele tuginemise eeldustest müügilepingust tulenevates vaidlustes Riigikohtu tsiviilkolleegiumi praktikas. − Riigikohus 2004. Lahendid ja kommentaarid. Tallinn: Juura 2005, lk 1271−1286.
46. I. Kull. Eellepingu olemusest ja sõlmimise õiguslikest tagajärgedest. − Juridica 1998, nr 2, lk 54–58.
47. I. Kull. Eesti tsiviilõiguse allikate tugev ja nõrk kohustuslikkus. – Juridica 2010, nr 7, lk 463–472.
48. I. Kull. Euroopa ühine müügiõigus – uus instrument Euroopa lepinguõiguses. – Juridica 2013, nr 3, lk 151–162.
49. I. Kull. European and Estonian Law of Obligations – Transposition of Law or Mutual Influence? − Juridica International 2004, nr 9, lk 32–44.
50. I. Kull. Garantii ja käenduse õigusliku olemuse teoreetilisi ja praktilisi probleeme. − Juridica 1999, nr 1, lk 15–21.
51. I. Kull. Hea usu põhimõte lepinguõiguses ja selle kohaldamise kohtupraktikast. − Riigikohus 2001. Lahendid ja kommentaarid. Tallinn: Juura 2002, lk 1158–1170.
52. I. Kull. Käenduslepingust tulenevate vaidluste lahendamise kohtupraktikast. − Riigikohus 2001. Lahendid ja kommentaarid. Tallinn: Juura 2002, lk 1171−1181.
53. I. Kull. Legal Remedies Provided in the Estonian Draft Law of Obligations Act for Breach of Contractual Obligations. – Juridica International 1999, nr 4, lk 147–159.
54. I. Kull. Lepinguõigus I. Tallinn: Juura 1998.
55. I. Kull. Principle of Good Faith and Constitutional Values in Contract Law. – Juridica International 2002, nr 7, lk 142–149.
56. I. Kull. Riigikohtu praktikast lepingulistes vaidlustes (lepingu täitmine kolmanda isiku poolt ja kolmandale isikule). − Riigikohus 2000. Lahendid ja kommentaarid. Tallinn: Juura 2001, lk 929–933.
57. I. Kull. Sissejuhatus probleemi: lepingueelne vastutus (culpa in contrahendo). − Juridica 1994, nr 9, lk 214–215.
58. I. Kull. Unfair Contracts of Suretyship – a Question about the Horizontal Effect of Fundamental Rights or about the Application of Contract Law Principles. Juridica International 2007, nr 12, lk 36–45.
59. I. Kull. Viivise kohaldamise kohtupraktikast rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise asjades. Riigikohus 2003. Lahendid ja kommentaarid. Tallinn: Juura 2004, lk 1605−1618.
60. I. Kull, A. Hussar. Kohustuse täitmise tagamine sõltumatu garantiiga. − Juridica 2001, nr 10, lk 707–722.
61. I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn: Juura 2004.
62. I. Kull, I. Parrest. Teatamiskohustus võlaõigusseaduse kontekstis.− Juridica 2003, nr 4, lk 213–224.
63. I. Kull, M. Torga. Fitting the Estonian Notions of Contractual and Non-Contractual Obligations Under the European Private International Law Instruments. – Juridica International 2013, nr 20, lk 61–68.
64. I. Kull, P. Varul. Concept of Change of Circumstances in the Harmonized European Contract Law. In: Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2009, lk 383–399.
65. I. Kull, P. Varul. Estonia, International Encyclopedia for Contracts. The Netherlands: Kluwer Law International 2013.
66. K. Kullerkupp. Vallasomandiõiguse areng ja tulevikuväljavaated Euroopa eraõiguse põhimõtete (DCFR) valguses. – Juridica 2013, nr 7, lk 443–456.
67. S. Kuusik, K. Sein. Digitaalse infosisu lepingutingimustele vastavuse hindamine. Euroopa ühise müügiõiguse eelnõu. – Juridica 2014, nr 10, lk 751–761.
68. V. Kõve. Aegumise peatumine hagi esitamise või muu menetlustoimingu tegemisega kohtus või kohtuväliselt. – Juridica 2010, nr 7, lk 523–532.
69. V. Kõve. Lepingu ühepoolse lõpetamisega seotud küsimused võlaõigusseaduses. − Juridica 2003, nr 4, lk 225–235.
70. M. Käerdi. The Development of the Concept of Pre-contractual Duties in Estonian Law. – Juridica International 2008, nr 14, lk 209–218.
71. M. Käerdi. Estonia and the New Civil Law In: Regional Private Laws & Codification in Europe. Edited by H. MacQueen, A.Vaquer, S. Espiau. Cambridge University Press 2003.
72. M. Käerdi. Die Neukodification des Privatrechts der baltischen Staaten in vergleichenden Sicht. In: Zivilrechtsreform im Baltikum. Hrsg. v. H. Heiss. Tübingen: Mohr Siebeck 2006, lk 19–25.
73. M. Käerdi. Regulation of Limitation Periods in Estonian Private Law: Historical Overview and Prospects. – Juridica International 2001, nr 6, lk 66–77.
74. M. Käerdi. Sise- ja välissuhte eristamine esindusõiguse teostamisel. – Juridica 2010, nr 7, lk 517–522.
75. L. Käosaar-Sasi. Tüüptingimuste regulatsioon: analüüs finantsteenuse osutaja vaatenurgast. − Juridica 2001, nr 3, lk 182–187.
76. H. Köhler. Tsiviilseadustik. Üldosa. Tallinn: Juura 1998.
77. J. Lahe. The Concept of General Duties of Care in the Law of Delict. − Juridica International 2004, nr 9, lk 108–115.
78. J. Lahe. Deliktivõimetus süülist vastutust välistava asjaoluna. − Juridica 2002, nr 6, lk 391–400.
79. J. Lahe. Forms of Liability in the Law of Delict: Fault-Based Liability and Liability without Fault. − Juridica International 2005, nr 10, lk 60–70.
80. J. Lahe. The Importance of Distinguishing between Forms of Fault in the Law of Delict. – Juridica International 2009, nr 15, lk 94–102.
81. J. Lahe. Kahju tekitaja süü presumptsioon. − Juridica 2002, nr 1, lk 30–36.
82. J. Lahe. Kannatanu süü kahju tekkimisel kahjuhüvitise vähendamise alusena. − Juridica 2003, nr 2, lk 83–91.
83. J. Lahe. Lepingueelsete kohustuste ning eellepingu rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus. − Juridica 2004, nr 10, lk 681–687.
84. J. Lahe. Subjective Fault as a Basis of Delictual Liability. − Juridica International 2001, nr 6, lk 125–132.
85. J. Lahe. Subjektiivse elemendi koht lepinguõigusliku vastutuse eelduste hulgas. − Juridica 2003, nr 4, lk 236–242.
86. O. Lando. The Structure and the Salient Features of the Principles of European Contract Law. Unfair Contract Terms. − Juridica International 2001, nr 6, lk 4–15.
87. T. Lember. Õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamise nõue. Kehtiva regulatsiooni probleemid. – Juridica 2010, nr 6, lk 399–410.
88. M. Lentsius, D. Lõhmus, K. Kõo. Tagatised ettevõtluses. Käendus, garantii, käsiraha, leppetrahv, võlatunnistus, omandireservatsioon, hüpoteek ja muud pandiõigused. Tallinn 2010.
89. Lepingud: Näidised ja kommentaarid. Koost. I. Kull, M. Käerdi jt. Tallinn: Käsiraamatute kirjastus 1999.
90. M. Leppik, M. Lillsaar. Ettevõtte üleminek maksuõiguses. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus 2013.
91. O-J. Luik, K. Haavasalu. Kindlustusriski mõiste sisustamine ja kasutamine kindlustuslepingute tüüptingimustes. – Juridica 2008, nr 3, lk 164–170.
92. I. Luik-Tamme, K. Pormeister. Kas süü tervishoiuteenuse osutaja lepingulise vastutuse eeldusena on iseseisev või sisutühi kontseptsioon? – Juridica 2014, nr 10, lk 762–780.
93. K. Margus. Võla sissenõudmiskulude regulatsiooni muutmise vajalikkus tarbijaõigussuhetes. – Juridica 2014, nr 2, lk 120–126.
94. M. Mikiver. Kes on tarbija kliendiandmete peremees? Otseturustus krediidiasutuste näitel. – Juridica 2015, nr 4, lk 262–276.
95. M. Moor. Äriühingu liikme õigus nõuda dividendide jaotamist. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3-2-1-89-14. – Juridica 2015, nr 1, lk 16–25.
96. M. Muda. Ettevõtte üleminek tööandja maksejõuetuse korral.− Juridica 2001, nr 2, lk 124–131.
97. M. Muda. Töölepingute üleminek teenuse üleandmisel. Euroopa Kohtu praktika.− Juridica 2002, nr 1, lk 37–41.
98. M. Muda. Töötajate õiguslik seisund äriühingu, ettevõtte või nende osade üleminekul. − Juridica 1999, nr 10, lk 503–508.
99. M. Muda. Töötaja varaline vastutus. – Juridica 2009, nr 5, lk 312–320.
100. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 7. Auflage, München: C. H. Beck 2016.
101. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Band 5: Schuldrecht, Besonderer Teil III (§§ 705–853), Part GG, ProdHaftG: Münchener Kommentar BGB. München: C. H. Beck 2013.
102. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 6. Auflage, München: C. H. Beck 2012.
103. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Band 2: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, §§ 241–432. 4. Auflage, München: C. H. Beck 2001.
104. I. Nõmm. Puhtmajandusliku kahju hüvitatavus delikti üldkoosseisul põhineva vastutuse korral. – Juridica 2008, nr 2, lk 84–92.
105. A. Nõmper. Probleemi edasiarendus: culpa in contrahendo ja eelleping. − Juridica 1999, nr 1, lk 22–26.
106. S. Ojaperv. Euroopa tarbijaõiguse harmoniseerimise vajadusest taganemisõiguse näitel. Magistritöö. Tartu 2012.
107. M. Oksaar. Kindlustuse mõju deliktiõiguslikule kahju hüvitamise kohustusele. Kahjuhüvitise vähendamine ja tagasinõudeõigus. − Juridica 2005, nr 6, lk 376–384.
108. T. Opermann. Euroopa õigus. Tallinn: Justiitsministeerium, Juura 2002.
109. J. Ots. Intressilt viivise arvestamise keeld. – Juridica 2010, nr 6, lk 418–426.
110. Palandt–Heinrichs. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 71. Auflage München: C. H. Beck 2012.
111. Palandt–Heinrichs. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 65. Auflage München: C. H. Beck 2006.
112. Palandt–Heinrichs. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 64. Auflage München: C. H. Beck 2005.
113. N. Parrest. Segadus mõistetes seoses avaliku võimu ülesannetega. – Juridica 2014, nr 10, lk 732–739.
114. A. Pavelts. Abstraktse võlatunnistuse põhialused. – Juridica 2009, nr 5, lk 276–287
115. A. Pavelts, K. Sein. The Buyer’s Right to Require Reimbursement for Repair Costs of Defective Goods under the CISG, the CESL, and Estonian Law. – Juridica International 2014, nr 21, lk 147–158.
116. I. Pilving. Sugupuud müügiks ja roolijoodikud häbiposti? Isikuandmetega seonduvad piirangud avaliku teabe avaldamisel. − Juridica 2004, nr 2, lk 75–85.
117. P. Praet. A Farewell to (Private) Law: Musings on the Belgian Law of Obligations. – Juridica International 2013, nr 20, lk 75–84.
118. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Outline Edition. C. Von Bar, E. Clive and H. Schulte-Nölke (eds.). Munich: Sellier 2009.
119. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Full edition. C. von Bar and E. Clive (eds.). Vol I-VI. Munich, Sellier 2009.
120. Principles of European Contract Law. Parts I and II. Edited by O. Lando and H. Beale. The Hague: Kluwer Law International 2000.
121. Principles of European Contract Law. Part III. Edited by O. Lando, E. Clive, A. Prüm, R. Zimmermann. The Hague: Kluwer Law International 2003.
122. Principles of International Commercial Contracts. Rome: UNIDROIT 2010.
123. Principles of International Commercial Contracts. Rome: UNIDROIT 2004.
124. H. Prütting, G. Wegen, G. Weinreich (Hrsg.). BGB Kommentar. 7. Auflage Köln: Hermann Luchterhand Verlag 2012.
125. K. Raba. Lepingute sõlmimine: rahvusvahelised ostu-müügilepingud ja võlaõigusseadus. − Juridica 1999, nr 10, lk 275–279.
126. E. Rabel. Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Bd. 1. Berlin: de Gruyter (1936) 1964.
127. M. Raude. Viivise vähendamine võlgniku taotlusel ja kohtu algatusel. – Juridica 2015, nr 1, lk 26–33.
128. B. Roock. Influence of European Court Decisions on the Administration of German Labour Courts Concerning Transfer of Businesses. Presentation in ABA International Labor Law Midyear Meeting April 15–19, Berlin, 2002.
129. A. Rosin. Töölepingu seaduse § 37: kas tööandja võimalus oma äranägemise järgi töötasu vähendada või turvalise paindlikkuse rakendamise positiivne näide? – Juridica 2013, nr 5, lk 316–328.
130. T. Runnel. Elektroonilise maksevahendi abil omaja tahteta tehtud tehing. − Juridica 2005, nr 6, lk 367–375.
131. K. Saare. Asutamisel olev äriühing kui juriidiline isik. − Juridica 1996, nr 6, lk 262–265.
132. K. Saare. Eraõigusliku juriidilise isiku organi liikmete õigussuhted. – Juridica 2010, nr 7, lk 481–490.
133. K. Saare. Eraõigusliku juriidilise isiku tegutsemine oma organite kaudu ning vastutus nende tegude eest. Läbiva vastutuse printsiip. − Juridica 2000, nr 4, lk 203–211.
134. K. Saare. Esindusorgani liikme käitumise omistamisest eraõiguslikule juriidilisele isikule seoses vastutuse küsimusega. − Juridica 2003, nr 10, lk 673–683.
135. K. Saare. Seltsing – kas leping või ühing? – Juridica 2003, nr 1, lk 57–64.
136. K. Saare, K. Sein. Amtsermittlungspflicht der nationalen Gerichte bei der Kontrolle von missbräuchlichen Klauseln in Verbraucherverträgen. – Journal of European Consumer and Market Law 2013, nr 1, lk 15–28.
137. K. Saare, K. Sein. Transparenzgebot der AGB – Klauseln in den Verbraucherverträgen. – Juridica International 2012, nr 1, lk 29–67.
138. K. Saare, K. Sein, M. A. Simovart. The Buyer’s Free Choice Between Termination and Avoidance of a Sales Contract. – Juridica International 2008, nr 14, lk 43–53.
139. K. Saare, K. Sein, M. A.Simovart. Laenusaaja õiguste kaitse SMS-laenu lepingute puhul. – Juridica 2010, nr 1, lk 41–50.
140. K. Saare, K. Tamm, U. Volens. Ehitise garantii kehtivas eraõiguse süsteemis. – Juridica 2013, nr 3, lk 168–182.
141. K. Saare, U. Volens, A. Vutt, M. Vutt. Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. Tallinn: Juura 2015.
142. K. Saare, A. Värv. Teade leppetrahvi sissenõudmise kohta ehituse töövõtulepingu näitel. – Juridica 2010, nr 7, lk 510–519.
143. A. Sander. Leppetrahv. − Juridica 2003, nr 10, lk 684–693.
144. J. Sarv. Haginõuded kriminaalmenetluses. – Juridica 2011, nr 5, lk 365−374.
145. P. Schlechtriem. Basic Structures and General Concepts of the CISG as Models for a Harmonisation of the Law of Obligations. − Juridica International 2005, nr 10, lk 27−36.
146. P. Schlechtriem. The New Law of Obligation in Estonia and the Developments Towards Unification and Harmonisation of Law in Europe. − Juridica International 2001, nr 6, lk 16–22.
147. P. Schlechtriem. Võlaõigus. Eriosa. Tallinn: Juura 2000.
148. P. Schlechtriem. Võlaõigus. Üldosa. Tallinn: Juura 1999.
149. P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed). Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht. 6. Auflage, München: C. H. Beck 2013.
150. K. Sein. Damage arising from Defect in Object of Contract to Creditor’s Absolute Legal Rights: Contractual or Delictual Liability? − Juridica International 2005, nr 10, lk 51–59.
151. K. Sein. Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi? – Juridica 2008, nr 2, lk 93–101.
152. K. Sein. Kahju ettenähtavuse reegel kahjuhüvitise piiramise alusena.− Juridica 2003, nr 4, lk 243–249.
153. K. Sein. Keskkonnakahjulikust tegevusest tulenevad nõuded – kas eraõiguslikud ja/või avalik-õiguslikud? – Juridica 2007, nr 1, lk 54–62.
154. K. Sein. Kes peab posti- või Interneti-müügi lepingust taganemisel kandma esialgsed postikulud? Euroopa Kohtu otsus asjas Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH vs. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. – Juridica 2010, nr 10, lk 800–801.
155. K. Sein. Law Applicable to Persons Pursuant to Draft Private International Law Act. − Juridica International 2001, nr 6, lk 133–141.
156. K. Sein. Leping kinnisvaraarendaja ja kinnisasja omandaja vahel: kas müügileping või segatüüpi leping? Kommentaar Riigikohtu otsusele tsiviilasjas 3-2-1-98-09. – Juridica 2010, nr 19, lk 222–225.
157. K. Sein. Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11. – Juridica 2012, nr 9, lk 717–722.
158. K. Sein. Mis on vääramatu jõud? − Juridica 2004, nr 8, lk 511–519.
159. K. Sein. The Principle of Change in Circumstances in Estonian Contract Law – "Much Ado About Nothing?". In: Jurisprudence and Culture: Past Lessons and Future Challenges. University of Latvia Press 2014, lk 586−594.
160. K. Sein. Private Enforcement of Competition Law – the Case of Estonia. In: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 6(8), 2013.
161. K. Sein. Protection of Consumers against Unfair Jurisdiction and Arbitration Clauses in Jurisprudence of the European Court of Justice. – Juridica International 2011, nr 18, lk 54–62.
162. K. Sein. Protection of Consumers in Consumer-Credit Contracts: Expectations and Reality in Estonia. – Juridica International 2013, nr 20, lk 32–40.
163. K. Sein. Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes. – Juridica 2012, nr 5, lk 376–383.
164. K. Sein. Tarbijalepingute kohtualluvuse probleemid Brüsseli I määruses: milliste ohtudega peavad arvestama oma kaupu või teenuseid piiriüleselt pakkuvad ettevõtjad? – Juridica 2014, nr 2, lk 127–134.
165. K. Sein. Tarbijate õiguste kaitse Euroopa müügiõiguse eelnõus: kas kõrgem tase Eesti tarbija jaoks? – Juridica 2013, nr 1, lk 67–73.
166. K. Sein. Tehingu vorminõuded ja nende järgimata jätmise tagajärjed. – Juridica 2010, nr 7, lk 508–516.
167. K. Sein, U. Volens. Legal Problems and Regulations related to Easy-access Non-secured Consumer Loans in Estonia. – Juridica International 2014, nr 21, lk 120–137.
168. M. Sergejev. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine. – Juridica 2006, nr 9, lk 646–655.
169. M-K. Sild. Eraparklate parkimislepingute õiguslikke probleeme. – Juridica 2011, nr 4, lk 310–317.
170. M. A. Simovart. Lepingu muutmise nõue riigihankelepingu kohustuste vahekorra muutumisel. – Juridica 2008, nr 4, lk 219–224.
171. M. A. Simovart. Riigihankelepingu ebamõistlike tüüptingimuste tühisus kui ebaõiglaste lepingutingimuste regulatsiooni näide. – Juridica 2008, nr 1, lk 29–38.
172. M. A. Simovart. Riigihankelepingu muutmise vabadus hanke üldpõhimõtete valguses. – Juridica 2010, nr 4, lk 248–257.
173. M. A. Simovart. Riigihanke üldpõhimõtetest tulenevad hankelepingu sisupiirangud. Näiteid vaidlustuskomisjoni praktikast. – Juridica 2012, nr 2, lk 83–89.
174. M. A. Simovart. The Standard of Reasonableness in the Estonian Law. In: Development of Estonian Contract and Company Law in the Context of the Harmonized EU Law I. I. Kull (ed.). Tartu 2007.
175. M. A. Simovart, D. Koroljov. Leppetrahvi tingimuste sisustamine hankelepingutes. – Juridica 2016, nr 1, lk 44–51.
176. M. A. Simovart, A. Värv. Kriitilisi märkusi mõistlikkuse põhimõtte rakendamise kohta. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus 3-2-1-66-11. – Juridica 2012, nr 1, lk 67–72.
177. J. Sootak, P. Pikamäe. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2015.
178. J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB – Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse. §§ 779–811 (Vergleich, Schuldversprechen, Anweisung, Schuldverschreibung). Sellier – de Gruyter 2015.
179. M. Tamme. Ettevõtte üleminek varjatud tehinguna. – Juridica 2009, nr 3, lk 181–188.
180. I. Tammelo. Õiglus ja hool. Koost. R. Narits ja M. Luts. Tartu, Ilmamaa 2001, lk 318–323.
181. H. Tammiste. Asjatundja ebaõige arvamusega tekitatud puhtmajandusliku kahju hüvitamine. − Juridica 2005, nr 6, lk 385–395.
182. H. Tammiste. Mittevaralisest kahjust Eesti kohtupraktikas. − Juridica 2001, nr 2, lk 129–141.
183. T. Tampuu. Alusetu rikastumise õigus võlaõigusseaduses. Lühiülevaade. − Juridica 2002, nr 7, lk 454–466.
184. T. Tampuu. Deliktiõiguslik vastutus teise isiku tekitatud kahju eest. − Juridica 2003, nr 7, lk 464–474.
185. T. Tampuu. Deliktiõigus võlaõigusseaduses. Üldprobleemid ja delikti üldkoosseisul põhinev vastutus. − Juridica 2003, nr 2, lk 71–82.
186. T. Tampuu. Lepinguvälised võlasuhted. 3. trükk. Tallinn: Juura 2012.
187. T. Tampuu. Riskivastutus ja tootja vastutus võlaõigusseaduses. − Juridica 2003, nr 3, lk 161–168.
188. T. Tampuu. Sissejuhatus lepinguväliste võlasuhete õigusesse: käsundita asjaajamise õigus. − Juridica 2002, nr 5, lk 336–345.
189. T. Tampuu. Sissejuhatus lepinguväliste võlasuhete õigusesse: üldprobleemid, tasu avaliku lubamise ning asja ettenäitamise õigus. − Juridica 2002, nr 4, lk 230–241.
190. T. Tampuu, J. Lahe. „Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Märkusi võlaõigusseaduse 7. peatüki kommentaaride kohta. – Juridica 2007, nr 5, lk 314–331.
191. G. Tavits. Indispensability of the Law of Obligations in Employment Relationships: Problems in Application of the Law of Obligations to Employment Relationships in Estonia. − Juridica International 2005, nr 10, lk 71–78.
192. G. Tavits. Muudatused töölepinguliste suhete õiguslikus reguleerimises: kaitse otsinguil Euroopa Liidu abiga. − Juridica 2004, nr 8, lk 555–559.
193. K. Tiik, I. Eelmets, C. Ginter. Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine. – Juridica 2012, nr 7, lk 550–556.
194. T. Tiivel. Piiratud vastutusega äriühingu juhatuse liikme lojaalsuskohustus. – Juridica 2001, nr 4, lk 225–233.
195. K. E. Trisberg. Majandussituatsiooni muutus: kas piisav põhjus kestvuslepingu muutmiseks või ülesütlemiseks? – Juridica 2010, nr 6, lk 427–437.
196. K. Tuulmägi. Aegumistähtajad ja teised seaduses sätestatud tähtajad ning nende eristamise probleeme praktikas. – Juridica 2009, nr 5, lk 267–275.
197. J. Uluots. Seletuskiri tsiviilseadustiku 1936. aasta eelnõule.
198. A. Urbanik. Tarbijast laenusaajat liigkasuvõtmise eest kaitsvate materiaalõiguslike sätete menetluslik kohaldamine. Magistritöö. Juhendaja V. Kõve, Tartu 2014.
199. K. Urgas, K. Sein. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine üürniku makseviivituse tõttu. – Juridica 2013, nr 8, lk 578–587.
200. T. Uusen-Nacke. Kas Riigikohtu garantiilepingu käsitlus tagab selle lepingu abstraktsuse? – Juridica 2013, nr 3, lk 163–167.
201. T. Uusen-Nacke. Kolmandat isikut kaitsev leping. Asjatundjate vastutus kolmandate isikute ees. − Juridica 2003, nr 8, lk 536–542.
202. T. Uusen-Nacke, T. Göttig. Perekonnaõiguse seosed teiste tsiviilõiguse valdkondadega. – Juridica 2010, nr 2, lk 86–101.
203. H. Vallikivi. Euroopa inimõiguste konventsiooni kasutamine Riigikohtu praktikas. − Juridica 2001, nr 6, lk 393–398.
204. P. Varul. Eesti õigussüsteemi taastamine. − Juridica 1999, nr 1, lk 2–4.
205. P. Varul. The Impact of Harmonisation of Private Law on the Reform of Civil Law in the New Member States. In: The Foundation of European Private Law. Oxford and Portland: Hart Publishing 2011, lk 285–292.
206. P. Varul. Kaasomandi lõpetamine. – Juridica 2013, nr 7, lk 465–477.
207. P. Varul. Legal Policy Decisions and Choices in the Creation of New Private Law in Estonia. − Juridica International 2000, nr 5, lk 104–118.
208. P. Varul. Performance and Remedies for Non-performance: Comparative Analysis of the PECL and DCFR. – Juridica International 2008, nr 14, lk 104–110.
209. P. Varul. Tahteavaldus ja selle tegemine. – Juridica 2010, nr 7, lk 497–507.
210. P. Varul. Tühine tehing. – Juridica 2011, nr 1, lk 35–46.
211. P. Varul, I. Kull. Benefits and Drawbacks of CESL for Smaller Member States. In: Common European Sales Law Meets Reality. München: Sellier European Law Publishers 2015, lk 23–40.
212. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Tsiviilõiguse üldosa. Õpik. Tallinn: Juura 2012.
213. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus II (§-d 208–618). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2007.
214. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus III (§-d 619–916 ja 1005–1067). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2009.
215. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi, T. Puri. Asjaõigusseadus I (§-d 1–167). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2014.
216. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi, T. Puri. Asjaõigusseadus II (§-d 172–365). Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2014.
217. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi, K. Saare. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2010.
218. H. Veinla. Keskkonnaõigus. Tallinn: Juura 2005.
219. M. Vutt.Eraõiguse normide rakendamine Riigikohtu halduskolleegiumi praktikas. 2006. Kättesaadav: http://www.riigikohus.ee/vfs/647/Eraoiguse%20normid_haldus1.pdf.
220. M. Vutt. Ettevõtte üleminek. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus 2010.
221. M. Vutt. Kahju hüvitamise normide kohaldamine kriminaalkohtute praktikas. – Juridica 2009, nr 2, lk 124–135.
222. M. Vutt. Lähedase isiku surma põhjustamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamise kohtupraktika. – Juridica 2012, nr 6, lk 466.
223. M. Vutt. Mittevaralise kahju hüvitamine Eesti kohtutes: mida näitas kohtupraktika analüüs aastal 2007? – Juridica 2008, nr 5, lk 283–292.
224. R. Värk. Kahju hüvitamise nõue lepingueelsete kohustuste rikkumisel. – Juridica 2009, nr 6, lk 389–394.
225. A. Värv.Inertsmüük ehk tarbijale tellimata kauba saatmine ja teenuse osutamine. – Juridica 2015, nr 4, lk 235–242.
226. A. Värv. Käsundita asjaajamise instituudi funktsioon tsiviilõiguses. – Juridica 2013, nr 3, lk 183–191.
227. A. Värv. Restitution of Performances after Avoidance of Contracts Under the CESL and Estonian Law. – Juridica International 2013, nr 20, lk 41–51.
228. A. Värv. Soorituse teinud isiku eksimuse arvestamine õigusliku aluseta soorituse tagasitäitmisel. – Juridica 2013, nr 10, lk 718–726.
229. A. Värv, P. Kalamees. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse eest. – Juridica 2009, nr 7, lk 411–419.
230. M. Wellenhofer-Klein. Das Schuldanerkenntnis – Erscheinungsformen und Abgrenzungskriterien. – Jura 2002, nr 8, lk 505–512.
231. T. Wilhelmsson. Towards a (Post)modern European Contract Law. − Juridica International 2001, nr 6, lk 23–29.
232. Õppematerjal kohtunikele 2003. Eraõiguse põhiprobleeme. Koost. V. Kõve ja T. Tampuu. Tartu: Eesti Õiguskeskus 2004.
233. A. Õunpuu, K. Sink. Intressilt ja viiviselt viivise arvestamise keeld, selle arengusuunad kohtupraktikas ja seadusloomes. – Juridica 2015, nr 5, lk 332–338.

Doktoritööd:

1. M. Kairjak. Keerukuse redutseerimine Eesti õiguses karistusseadustiku § 217² objektiivse koosseisu relatiivsete õigusmõistete sisustamise näitel. Juhendajad I. Kull, J. Sootak. Tartu 2015.
2. P. Kalamees. Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis. Juhendajad K. Sein, K. Saare. Tartu 2013.
3. P. Kama. Valduse ja kohtuliku registri kande publitsiteet Eesti eraõiguses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2016.
4. M. Kingissepp. Kahjuhüvitis postmodernses deliktiõiguses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2002.
5. I. Kull. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2002.
6. K. Kullerkupp. Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused. Juhendaja P. Varul. Tartu 2013.
7. V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Juhendaja I. Kull. Tartu 2009.
8. M. Käerdi. Abgrenzung der vertraglichen und ausservertraglichen Haftungssysteme im deutschen und estnischen Kaufrecht und im Einheitsrecht – eine rechtsvergleichende Studie. Juhendaja P. Schlechtriem. Freiburg 2006. − Lepinguliste ja lepinguväliste vastutussüsteemide piiritlemisest Eesti, Saksa ning unifitseeritud rahvusvahelises müügiõiguses − võrdlev analüüs.
9. J. Lahe. Süü deliktiõiguses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2005.
10. M. Muda. Töötajate õiguste kaitse tööandja tegevuse ümberkorraldamisel. Juhendaja I-M. Orgo. Tartu 2001.
11. I. Nõmm. Käibekohustuste rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus. Juhendaja J. Lahe. Tartu 2013.
12. A. Nõmper. Avatud nõusolek – uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks. Juhendaja J. Sootak. Tartu 2005.
13. P. Pärna. Korteriomanike ühisus: piiritlemine, õigusvõime, vastutus. Juhendaja P. Varul. Tartu 2011.
14. K. Pärnits. Kollektiivlepingu roll ja regulatsioon nüüdisaegsetes töösuhetes. Juhendaja M. Erikson. Tartu 2015.
15. K. Saare. Eraõigusliku juriidilise isiku õigussubjektsuse piiritlemine. Juhendaja P. Varul. Tartu 2004.
16. K. Sein. Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused. Juhendaja P. Varul. Tartu 2007.
17. K. Siibak. Pangandussüsteemi usaldusväärsuse tagamine ja teabekohustuste määratlemine finantsteenuste lepingutes. Juhendaja P. Varul. Tartu 2011.
18. H. Siimets-Gross. Balti eraseadus (1864/65) ja Rooma õigus Baltikumis. Juhendaja M. Luts-Sootak. Tartu 2011.
19. M. A. Simovart. Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele. Juhendajad I. Kull, C. Ginter. Tartu 2011.
20. G. Tavits. Tööõiguse rakendusala määratlemine töötaja, tööandja ja töölepingu mõistete abil. Juhendaja I-M. Orgo. Tartu 2001.
21. L. Tolstov. Juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajate ees. Juhendaja J. Lahe. Tartu 2015.
22. I. Ulst. Tarbijakaitse ja teenusepakkujate õiguste tasakaalustamine elektrooniliste tarbijalaenude pakkumisel Eestis. Juhendajad K. Sein, L. Lehis. Tartu 2011.
23. T. Uusen-Nacke. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter im deutschen und estnischen Schuldrecht. Juhendaja K. Tonner. Rostock 2003. − Leping kaitseulatusega kolmandatele isikutele Saksa ja Eesti õiguses.
24. E. Vasamäe. Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasevate õiguste jätkusuutlik kollektiivne teostamine. Juhendaja H. Pisuke. Tartu 2014.
25. U. Volens. Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid. Juhendaja P. Varul. Tartu 2011.
26. A. Vutt. Osa- ja aktsiakapitali reeglid võlausaldajate ning osanike ja aktsionäride kaitse abinõuna. Juhendaja I. Kull. Tartu 2011.
27. M. Vutt. Aktsionäri derivatiivnõue kui õiguskaitsevahend ja ühingujuhtimise abinõu. Juhendaja P. Varul. Tartu 2011.
28. A. Värv. Kulutuste kondiktsioon: teise isiku esemele tehtud kulutuste hüvitamine alusetu rikastumise õiguses. Juhendaja M. Käerdi. Tartu 2013.

Teadusmagistritööd:

1. M. Alajõe. Tarbijakaebuste komisjon kohtuvälise menetlejana Eesti õigussüsteemis. Juhendajad V. Olle, M. Kingissepp. Tartu 2010.
2. I. Aloe. Laevakindlustusleping: poolte õigused ja kohustused. Juhendaja H. Lindpere. Tartu 2004.
3. A. Avi. Tühine tehing. Juhendaja P. Varul. Tartu 2004.
4. L. Hallik. Tahteavaldus tsiviilõiguses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2005.
5. T. Hiob. Kindlustusvõtja ja kahjustatud isiku õigused vastutuskindlustuses. Juhendajad P. Varul, J. Lahe. Tartu 2010.
6. A. Hussar. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina. Juhendaja I. Kull. Tartu 2006.
7. H. Kask. Audiitori üldised kohustused ja vastutus. Juhendaja P. Varul. Tartu 2006.
8. A. Kelli. Konfidentsiaalsuskohustus usaldussuhetes. Juhendaja H. Pisuke. Tartu 2005.
9. M. Kingisepp. Tarbijalepingute õiguslik reguleerimine. Juhendaja P. Varul. Tartu 1997.
10. M. Kingo. Tehinguline esindus. Juhendaja P. Varul. Tartu 2007.
11. K. Kirspuu. Varalise kahju hüvitamise üldpõhimõtted ja kahjuhüvitise vähendamine VÕS § 140 lg 1 järgi. Juhendaja E. Liiv. Tartu 2010.
12. I. Kull. Lepingu sõlmimise õiguslik reguleerimine. Juhendaja P. Varul. Tartu 1996.
13. K. Kunnas. Tehingu vorm. Juhendajad P. Varul, M. Kingissepp. Tartu 2006.
14. M. Kuurberg. Heade kommetega vastuolus olevad tehingud kui tühised tehingud. Juhendaja P. Varul. Tartu 2004.
15. V. Kõve. Lepingu ühepoolse lõpetamise võimalused Eesti õiguses (võrdlev käsitlus). Juhendaja I. Kull. Tartu 2004.
16. M. Käerdi. Eksimus tsiviilõiguses. Juhendaja I. Kull. Tartu 2002.
17. J. Lahe. Süü deliktiõigusliku vastutuse alusena. Juhendaja T. Tampuu. Tartu 2002.
18. P. Lappert. Ebaõiglased lepingutingimused tarbijalepingutes. Juhendaja P. Varul. Tartu 1998.
19. E. Liiv. Mittevaralise kahju hüvitamine deliktiõiguses. Juhendaja I. Koolmeister. Tartu 2003.
20. S. Luide. Au tsiviilõiguslik kaitse ja selle erisused au teotamisel interneti kaudu. Juhendaja P. Varul. Tartu 2004.
21. I. Luik. Arsti erialane vastutuskindlustus. Juhendaja I. Kull. Tartu 2005.
22. K. Lõhmus-Ein. Eraelu ja selle elementide õiguslik kaitse. Juhendaja K. Merusk. Tartu 2004.
23. T. Mikk. Annak pärandvarast eseme omandamise alusena. Juhendaja P. Varul. Tartu 2010.
24. K. Mölder. Käendaja täitmiskohustus ja tagasinõuded. Juhendaja P. Varul. Tartu 2010.
25. I. Nõmm. Puhtmajanduslik kahju ja selle hüvitamine deliktilise vastutuse korral. Juhendaja T. Tampuu. Tartu 2007.
26. A. Nõmper. Arzthaftung für mangelhafte Aufklärung nach deutschem Recht de lege lata und nach esnischem Recht de lege ferenda. Georg-August-Universität Göttingen. Juhendaja Hans-Ludwig Schreiber. Göttingen 2000. − Arsti vastutus teavitamiskohustuste rikkumise eest Saksamaal de lege lata ja Eestis de lege ferenda. (LL.M.).
27. E. Ojamäe. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus. Juhendaja M. Muda. Tartu 2006.
28. M. Ots. Äriühingu juhtorgani liikme vastutus äriühingu võlausaldaja ees. Juhendaja P. Varul. Tartu 2006.
29. K. Paal. Üürisuhete õiguslik regulatsioon võlaõigusseaduses. Juhendaja P. Varul. Tartu 2006.
30. I. Parrest. Lepingueelne teatamiskohustus. Lepingueelse teatamiskohustuse funktsioonid, piiritlemise probleemid ja rikkumise tagajärjed. Juhendaja I. Kull. Tartu 2005.
31. P. Press. Notari ametikohustused ja vastutus. Juhendaja P. Varul. Tartu 2006.
32. K. Saare. Eraõigusliku juriidilise isiku õiguslikust seisundist iseseisva õiguskandjana. Juhendaja I. Kull. Tartu 1999.
33. M. Tamme. Ettevõtte tehinguline üleminek. Juhendaja P. Varul. Tartu 2005.
34. T. Tiivel. Äriühingu juhtorgani liikme kohustused ja vastutus. Juhendaja P. Varul. Tartu 2004.
35. K. Turk. Teabe talletaja deliktiõiguslik vastutus. Juhendaja J. Lahe. Tartu 2010.
36. H. Uustalu. Hinna alandamine õiguskaitsevahendina. Juhendaja V. Kõve. Tartu 2008.

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin