Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 821. Tasu sissenõutavaks muutumine vastastikuste lepingute puhul

(1) Kui vastastikuse lepingu puhul ei ole tasu maksmise tähtpäeva või tähtaega kokku lepitud, muutub tasu maksmise kohustus sissenõutavaks hiljemalt 30 päeva möödumisel:

1) arve või muu sellise makseettepaneku võlgniku kätte jõudmisest;

[RT I, 04.02.2011, 1 – jõust. 05.04.2011]

2) kauba, teenuse või muu hüve saamisest, kui arve või muu makseettepaneku võlgniku kätte jõudmise aeg ei ole selge või kui võlgnik saab arve või makseettepaneku enne kauba, teenuse või muu hüve saamist;

[RT I, 04.02.2011, 1 – jõust. 05.04.2011]

3) kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmisest või ülevaatamisest, kui seaduse või lepinguga on ette nähtud kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmine või ülevaatamine, mille käigus tuleb kontrollida selle lepingule vastavust, ja kui võlgnik saab arve või muu makseettepaneku enne vastuvõtmise või ülevaatamise aega või selle ajaks.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]

(11) Kui võlgnik on riigihangete seaduse § 10 lõikes 1 või 2 nimetatud isik, ei tohi kokku leppida tähtajas, mille möödumisel loetakse, et võlgnik on arve kätte saanud.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]

(2) Võlgnik, kes on sõlminud lepingu oma majandus- või kutsetegevuses, ei või tugineda kokkuleppele, millega nähakse ette 60 päeva ületav maksetähtaeg alates käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude esinemisest, välja arvatud juhul, kui lepingus on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud ja kui see ei ole asjaolude kohaselt võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]

(3) Võlgnik, kes on riigihangete seaduse § 10 lõikes 1 või 2 nimetatud isik, ei või tugineda kokkuleppele, millega nähakse ette käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust pikem maksetähtaeg, välja arvatud juhul, kui lepingus on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud ja kui see tuleneb objektiivselt lepingu olemusest või erilistest tunnusjoontest.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]

(4) Kokkulepe, millega nähakse ette võlgnikule, kes on riigihangete seaduse § 10 lõikes 1 või 2 nimetatud isik, 60 päeva ületav maksetähtaeg, on tühine.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]

(5) Kui maksetähtaeg hakkab kulgema pärast kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmist või ülevaatamist, ei saa majandus- või kutsetegevuses tegutsev võlgnik tugineda kokkuleppele, mille kohaselt on kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmise või ülevaatamise tähtaeg pikem kui 30 päeva alates kauba, teenuse või muu hüve saamisest, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud ja kui see ei ole asjaolude kohaselt võlausaldaja suhtes äärmiselt ebaõiglane.

[RT I, 05.04.2013, 1 – jõust. 15.04.2013]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid