Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 53. Sätete kohaldamine

(1) Käesolevas jaos sätestatut kohaldatakse sidevahendi abil sõlmitud lepingutele tarbijaga, kelle elukoht on Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, kui leping sõlmiti Eestis toimunud avaliku pakkumise, reklaami või muu sarnase tegevuse tulemusena või kui leping on muul põhjusel Eesti territooriumiga oluliselt seotud, sõltumata sellest, millise riigi õigust lepingule kohaldatakse.

(11) Selliste finantsteenuseid käsitlevate lepingute puhul, mis hõlmavad finantsteenuse esmakordse osutamise kokkulepet ja sellele järgnevaid järjestikuseid toiminguid või sellele järgnevaid samasuguseid toiminguid, mis on ajalises seoses, kohaldatakse käesolevas jaos sätestatut üksnes esimese lepingu suhtes. Kui finantsteenuse esmakordse osutamise kokkulepe puudub, kuid samad lepinguosalised teevad järjestikuseid toiminguid või eraldi omavahel ajaliselt seotud sama laadi toiminguid, kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 541 ja 551 sätestatud tarbija teavitamise nõudeid üksnes esimese toimingu suhtes. Kui rohkem kui aasta jooksul ei ole sama laadi toimingut tehtud, loetakse järgmine toiming uue toimingute sarja esimeseks toiminguks, mistõttu kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 541 ja 551 sätestatut.

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(2) Käesolevas jaos sätestatut ei kohaldata lepingutele, mis sõlmitakse:

1) sotsiaalteenuste osutamiseks;

2) tervishoiuteenuste osutamiseks;

3) hasartmängus osalemiseks;

4) reisijaveoteenuse osutamiseks;

5) kinnisasja võõrandamiseks, selle asjaõigusega koormamiseks või kinnisasjaga seotud asjaõiguse käsutamiseks;

6) uue ehitise ehitamiseks või ehitise suuremahuliseks ümberehitamiseks;

7) eluruumi üürimiseks;

8) notariaalse tõestamise kaudu;

9) toiduainete, jookide või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud asja kohta, mis antakse üle ettevõtja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus tarbija elu-, asu- või töökohas;

10) kasutades müügiautomaate või automatiseeritud äriruume;

11) elektroonilise side teenuse osutajaga avaliku taksofoni vahendusel selle kasutamiseks või tarbija poolt telefoni, interneti või faksi teel loodud ühe ühenduse kasutamiseks.

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(3) [Kehtetu – RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(4) Käesoleva seaduse § 56 lõikes 1 sätestatud taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on:

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

1) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

11) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

2) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

4) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

41) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

42) asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

43) selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

44) kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

5) ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

6) [kehtetu – RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

7) suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

71) sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

72) majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui ettevõtja kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

8) enampakkumisel;

9) reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu.

(41) Käesoleva seaduse §-s 55 sätestatut ei kohaldata sidevahendi abil sõlmitud finantsteenuse osutamise lepingutele.

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(5) Kui sidevahendi abil sõlmitud leping vastab ka mõne teise tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitava lepingu kohta sätestatule, kohaldatakse käesolevas jaos sätestatut koos selle teise lepinguliigi kohta sätestatud erisustega.

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(6) [Kehtetu – RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(7) Käesolevas paragrahvi lõike 4 punktis 44 sätestatud erand ei laiene lepingule, mis sõlmitakse sellise külastuse käigus tarbija tellitule lisaks, muu hulgas lepingule, millega antakse üle muid asju kui parandamiseks või hoolduseks ilmtingimata vajalikud varuosad.

[RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid