Võlaõigusseadus I

Ava otsing

6. peatükk. KOHUSTUSE TÄITMISE TAKISTUSED

6. peatükk reguleerib olukorda, kus võlgniku kohustuse täitmine on takistatud võlausaldajast sõltuvate asjaolude tõttu. Täitmine võib olla takistatud eelkõige põhjusel, et võlausaldaja on vastuvõtuviivituses (§ 119) või võlausaldaja isik on ebaselge (§ 120 lg 1). Kohustuse täitmist võivad takistada aga ka muud võlgnikust sõltumatud asjaolud (§ 125 lg 1). Kommenteeritavas peatükis on oluline võlgnikule antud õigus temast sõltumatute täitmise takistuste esinemisel hoiustada üleandmisele kuuluv vallasasi või asi müüa käesolevas peatükis sätestatud eeldustel ja korras. Peatükis võrdsustatakse nõuetekohane lepingueseme hoiustamine või müümine kohustuste täitmisega. Kui võlausaldaja rikub täitmise vastuvõtmise või täitmiseks vajalike tegude tegemisest keeldumisega lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi, tuleb käesoleva peatüki sätteid rakendada koos VÕS-i kohustuse rikkumist reguleerivate sätetega (nt § 101 lg 3, mis keelab võlausaldajal kohustuse rikkumisele tuginemise ja sellest tulenevalt õiguskaitsevahendite kasutamise niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab; § 109, mis reguleerib vastastikuse täitmise erisusi juhul, kui kohustatud poolelt ei saa § 108 lg-s 2 nimetatud põhjustel täitmist nõuda). Regulatsiooni eeskujuks on BGB §-d 293–304, 372–386, HGB § 374, CISG-i art-d 87–88 ning OR. Selles peatükis sätestatut kohaldatakse ka teistes seadustes ettenähtud juhtudel. Näiteks kohaldatakse 6. peatükki kättetoimetamise võimatuse tõttu edastamata postisaadetise hoiustamisele vastavalt PostiS-i §-le 31; täitemenetluses asjade müügist saadud tulemi jaotamisel edasilükkava tingimusega nõude korral saadud summa hoiustamisele vastavalt TMS-i § 107 lg-le 3.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin