Võlaõigusseadus I

Ava otsing

§ 621. Arvutivõrgu abil lepingu sõlmimine

(1) Ettevõtja, kes sõlmib lepingu arvutivõrgu abil, annab lepingu teise poole kasutusse sobivad ja tõhusad tehnilised vahendid, millele teisel poolel on juurdepääs ja mille abil ta saab enne tellimuse edastamist tuvastada ja parandada sisestusvead.

(2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tellimuse edastamist teeb ettevõtja lepingu teisele poolele teatavaks:

1) lepingu sõlmimise tehnilised etapid;

2) kas ettevõtja säilitab lepinguteksti pärast lepingu sõlmimist ja kas see jääb lepingu teisele poolele kättesaadavaks;

3) tehnilised vahendid sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;

4) lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled;

5) ettevõtja järgitavad reeglid ja elektroonilised võimalused nendega tutvumiseks.

(3) Ettevõtja peab tellimuse saamist viivitamata elektrooniliselt kinnitama.

(4) [Kehtetu – RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(5) Lepingutingimused, sealhulgas tüüptingimused, tuleb lepingu teisele poolele esitada selliselt, et tal on võimalik need salvestada ja taasesitada.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut ei kohaldata, kui leping sõlmitakse elektronposti või muu sellesarnase isikliku sidevahendi abil.

(7) [Kehtetu – RT I, 31.12.2013, 1 – jõust. 13.06.2014]

(8) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei välista ega piira ettevõtja kohustust teha lepingu teisele poolele teatavaks muid seaduses ettenähtud andmeid.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid