Võlaõigusseadus I

Ava otsing

KASUTATUD LÜHENDID

ABGB Austria tsiviilseadustik
AdvS advokatuuriseadus
AKI Andmekaitseinspektsioon
AS aktsiaselts
AudS audiitortegevuse seadus
AutÕS autoriõiguse seadus
AVVKHS riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus
AÕS asjaõigusseadus
AÕS I komm Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
AÕS II komm Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
AÜS ametiühingute seadus
B2B business-to-business (ettevõtjatevahelised lepingud)
B2C business-to-consumer (ettevõtja ja tarbija vahelised lepingud)
Bd Band (köide)
BES Balti eraseadus
BGB Bürgerliches Gesetzbuch (Saksa tsiviilseadustik)
BGB-KE Abschlussbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts (võlaõiguse ümbertöötamise komisjoni lõpparuanne)
BGHZ Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohtu lahendite kogu tsiviilasjades)
Brüssel I määrus Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22.12.2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
BW Burgerlijk Wetboek (Hollandi tsiviilseadustik)
CC Civil Code (Prantsuse tsiviilkoodeks)
CESL Common European Sales Law
CISG Convention on the International Sale of Goods (ÜRO Viini 1980. aasta rahvusvaheline müügilepingute konventsioon)
CMR Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon)
DAS digitaalallkirja seadus
DCFR Draft Common Frame of Reference
e ehk
EAÜ Eesti Autorite Ühing
EFTA European Free Trade Association
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1994 (Saksa tsiviilseadustiku rakendamise seadus)
EhS ehitusseadustik
EK Euroopa Kohus
EKm Euroopa Kohtu määrus
EKo Euroopa Kohtu otsus
EL Euroopa Liit
ELT Euroopa Liidu Teataja
ELTS elektrituruseadus
EMOES kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus
EMÜ Euroopa Majandusühendus
ES elamuseadus
ESS elektroonilise side seadus
et al. et alia (ja teised)
ETS ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus
ETÜ ehituse töövõtulepingu üldtingimused
EV Eesti Vabariik
EVK Eesti väärtpaberite keskregister
EVKS Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
Euroopa Ühendus
EÜTL Euroopa Ühenduste Teataja Lisa
FELS finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus
FI Finantsinspektsioon
FIS Finantsinspektsiooni seadus
HaS haridusseadus
HasMS hasartmänguseadus
HGB Handelsgezetzbuch (Saksa kaubanduskoodeks)
HKMS halduskohtumenetluse seadustik
HKS haigekassa seadus
HMS haldusmenetluse seadus
HÜT hea ühingujuhtimise tava
ICC International Chamber of Commerce (Rahvusvaheline Kaubanduskoda)
IKS isikuandmete kaitse seadus
Incoterms International Commercial Terms (Rahvusvahelised tarneklauslid)
InfoTS infoühiskonna teenuse seadus
ingl inglise keel
ITVS individuaalse töövaidluse lahendamise seadus
jj ja järgnevad
jms ja muu selline
jne ja nii edasi
JäätS jäätmeseadus
k keel
KaMS kaubamärgiseadus
KarS karistusseadustik
KAS krediidiasutuste seadus
KAVS krediidiandjate ja vahendajate seadus
KeeleS keeleseadus
KeTS keskkonnatasude seadus
KeVS keskkonnavastutuse seadus
KindlTS kindlustustegevuse seadus
KKütS kaugkütteseadus
KMS käibemaksuseadus
KMSS kaubandustegevuse seadus
KOKS kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
komm kommentaar
KonkS konkurentsiseadus
KOS korteriomandiseadus
KPS kalapüügiseadus
KrMS kriminaalmenetluse seadustik
KRS kinnistusraamatuseadus
KrtS korteriomandi- ja korteriühistuseadus
KTS kohtutäituri seadus
LAÕS laeva asjaõigusseadus
lg lõige
lit litera
LKindlS liikluskindlustuse seadus
LKS looduskaitseseadus
LoKS loomakaitseseadus
LS liiklusseadus
MaaPS maapõueseadus
MGS maagaasiseadus
mh muu hulgas
MKS maksukorralduse seadus
MS metsaseadus
MSOS meresõiduohutuse seadus
MSS meditsiiniseadme seadus
MsüS majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
MTÜ mittetulundusühing
MTÜS mittetulundusühingute seadus
MüKo Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
NJW Neue Juristische Wochenzeitschrift (ajakiri)
nn niinimetatud
NotM notariaadimäärustik
NotS notariaadiseadus
NotTS notari tasu seadus
nr number
nt näiteks
n-ö nii-öelda
OJEC Official Journal of the European Communities (EÜ Teataja)
OR Obligationenrecht (Šveitsi tsiviilseadustiku viies osa: obligatsiooniõigus)
osaühing
p punkt
PankrS pankrotiseadus
PECL Principles of European Contract Law (Euroopa lepinguõiguse printsiibid)
PICC Principles of International Commercial Contracts (rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid)
PKS perekonnaseadus
PostiS postiseadus
prof professor
PS põhiseadus
PS komm Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne
ptk peatükk
PärS pärimisseadus
RaKS ravikindlustuse seadus
REÕS rahvusvahelise eraõiguse seadus
RGRK Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes
RHS riigihankeseadus
RKEm Riigikohtu erikogu määrus
RKHK Riigikohtu halduskolleegium
RKHKo Riigikohtu halduskolleegiumi otsus
RKKKo Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus
RKL Riigikohtu lahendid (kogumik)
RKPJKo Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus
RKTKm Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
RKTKo Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
RMK Riigimetsa Majandamise Keskus
Rn Randnummer (äärenumber)
Rooma I määrus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/2008, 17.06.2008, lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta
RPKS riikliku pensionikindlustuse seadus
RPS raamatupidamise seadus
RPTS riiklike peretoetuste seadus
RRS rahvastikuregistri seadus
RT Riigi Teataja
RVastS riigivastutuse seadus
RVS riigivaraseadus
SanS saneerimisseadus
SAS sihtasutuste seadus
SE seaduse eelnõu
SEPS Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
sh sealhulgas
sks saksa keel
SMGS rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe
s.o see on
st see tähendab
SVS seadus süümevande andmise korra kohta
SÜS sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Šveitsi eelnõu Entwurf zur Revision und Vereinheitlichung des Schweizerischen Haftpflichtrechts (eelnõu Šveitsi vastutusõiguse muutmiseks ja ühtlustamiseks)
ZPO Zivilprozessordnung (Saksa tsiviilprotsessi seadus)
TKS tarbijakaitseseadus
TLS töölepinguseadus
TMS täitemenetluse seadustik
TNVS toote nõuetele vastavuse seadus
TS tolliseadus
TsSE tsiviilseadustiku eelnõu (1940)
TsK tsiviilkoodeks
TsMS tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS tsiviilseadustiku üldosa seadus
TsÜS komm Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne
TTKS tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TTOS töötervishoiu ja tööohutuse seadus
TTTS tööturuteenuste ja -toetuste seadus
TuMS tulumaksuseadus
TVTS töövõimetoetuse seadus
TõS tõestamisseadus
TÜS tulundusühistuseadus
UN United Nations
UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law (Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvaheline Instituut)
v.a välja arvatud
VeeS veeseadus
vm või muud
Vol Volume (köide)
VPTS väärtpaberituruseadus
vrd võrdle
vt vaata
VTS vandetõlgi seadus
VV Vabariigi Valitsus
VÕKS välisõhu kaitse seadus
VõrdKS võrdse kohtlemise seadus
VÕS võlaõigusseadus
VÕS II komm Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
VÕS III komm Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne
VÕSRS võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
VÕVS võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
ÕÕS õppetoetuste ja õppelaenu seadus
ÄS äriseadustik
ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜTS ühistranspordiseadus
ÜVVK ühisveevärk ja -kanalisatsioon
ÜVVKS ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin