Võlaõigusseadus I

Ava otsing

KASUTATUD LÜHENDID

ABGB - Austria tsiviilseadustik
AdvS - advokatuuriseadus
AKI - Andmekaitseinspektsioon
AS - aktsiaselts
AudS - audiitortegevuse seadus
AutÕS - autoriõiguse seadus
AVVKHS - riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus
AÕS - asjaõigusseadus
AÕS I komm - Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
AÕS II komm - Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
AÜS - ametiühingute seadus
B2B - business-to-business (ettevõtjatevahelised lepingud)
B2C - business-to-consumer (ettevõtja ja tarbija vahelised lepingud)
Bd - Band (köide)
BES - Balti eraseadus
BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (Saksa tsiviilseadustik)
BGB-KE - Abschlussbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts (võlaõiguse ümbertöötamise komisjoni lõpparuanne)
BGHZ - Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Saksamaa Liitvabariigi Ülemkohtu lahendite kogu tsiviilasjades)
Brüssel I määrus - Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001, 22.12.2000, kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
BW - Burgerlijk Wetboek (Hollandi tsiviilseadustik)
CC - Civil Code (Prantsuse tsiviilkoodeks)
CESL - Common European Sales Law
CISG - Convention on the International Sale of Goods (ÜRO Viini 1980. aasta rahvusvaheline müügilepingute konventsioon)
CMR - Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon)
DAS - digitaalallkirja seadus
DCFR - Draft Common Frame of Reference
e - ehk
EAÜ - Eesti Autorite Ühing
EFTA - European Free Trade Association
EGBGB - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1994 (Saksa tsiviilseadustiku rakendamise seadus)
EhS - ehitusseadustik
EK - Euroopa Kohus
EKm - Euroopa Kohtu määrus
EKo - Euroopa Kohtu otsus
EL - Euroopa Liit
ELT - Euroopa Liidu Teataja
ELTS - elektrituruseadus
EMOES - kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus
EMÜ - Euroopa Majandusühendus
ES - elamuseadus
ESS - elektroonilise side seadus
et al. - et alia (ja teised)
ETS - ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus
ETÜ - ehituse töövõtulepingu üldtingimused
EV - Eesti Vabariik
EVK - Eesti väärtpaberite keskregister
EVKS - Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
- Euroopa Ühendus
EÜTL - Euroopa Ühenduste Teataja Lisa
FELS - finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus
FI - Finantsinspektsioon
FIS - Finantsinspektsiooni seadus
HaS - haridusseadus
HasMS - hasartmänguseadus
HGB - Handelsgezetzbuch (Saksa kaubanduskoodeks)
HKMS - halduskohtumenetluse seadustik
HKS - haigekassa seadus
HMS - haldusmenetluse seadus
HÜT - hea ühingujuhtimise tava
ICC - International Chamber of Commerce (Rahvusvaheline Kaubanduskoda)
IKS - isikuandmete kaitse seadus
Incoterms - International Commercial Terms (Rahvusvahelised tarneklauslid)
InfoTS - infoühiskonna teenuse seadus
ingl - inglise keel
ITVS - individuaalse töövaidluse lahendamise seadus
jj - ja järgnevad
jms - ja muu selline
jne - ja nii edasi
JäätS - jäätmeseadus
k - keel
KaMS - kaubamärgiseadus
KarS - karistusseadustik
KAS - krediidiasutuste seadus
KAVS - krediidiandjate ja vahendajate seadus
KeeleS - keeleseadus
KeTS - keskkonnatasude seadus
KeVS - keskkonnavastutuse seadus
KindlTS - kindlustustegevuse seadus
KKütS - kaugkütteseadus
KMS - käibemaksuseadus
KMSS - kaubandustegevuse seadus
KOKS - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
komm - kommentaar
KonkS - konkurentsiseadus
KOS - korteriomandiseadus
KPS - kalapüügiseadus
KrMS - kriminaalmenetluse seadustik
KRS - kinnistusraamatuseadus
KrtS - korteriomandi- ja korteriühistuseadus
KTS - kohtutäituri seadus
LAÕS - laeva asjaõigusseadus
lg - lõige
lit - litera
LKindlS - liikluskindlustuse seadus
LKS - looduskaitseseadus
LoKS - loomakaitseseadus
LS - liiklusseadus
MaaPS - maapõueseadus
MGS - maagaasiseadus
mh - muu hulgas
MKS - maksukorralduse seadus
MS - metsaseadus
MSOS - meresõiduohutuse seadus
MSS - meditsiiniseadme seadus
MsüS - majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
MTÜ - mittetulundusühing
MTÜS - mittetulundusühingute seadus
MüKo - Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
NJW - Neue Juristische Wochenzeitschrift (ajakiri)
nn - niinimetatud
NotM - notariaadimäärustik
NotS - notariaadiseadus
NotTS - notari tasu seadus
nr - number
nt - näiteks
n-ö - nii-öelda
OJEC - Official Journal of the European Communities (EÜ Teataja)
OR - Obligationenrecht (Šveitsi tsiviilseadustiku viies osa: obligatsiooniõigus)
- osaühing
p - punkt
PankrS - pankrotiseadus
PECL - Principles of European Contract Law (Euroopa lepinguõiguse printsiibid)
PICC - Principles of International Commercial Contracts (rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiibid)
PKS - perekonnaseadus
PostiS - postiseadus
prof - professor
PS - põhiseadus
PS komm - Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne
ptk - peatükk
PärS - pärimisseadus
RaKS - ravikindlustuse seadus
REÕS - rahvusvahelise eraõiguse seadus
RGRK - Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes
RHS - riigihankeseadus
RKEm - Riigikohtu erikogu määrus
RKHK - Riigikohtu halduskolleegium
RKHKo - Riigikohtu halduskolleegiumi otsus
RKKKo - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus
RKL - Riigikohtu lahendid (kogumik)
RKPJKo - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus
RKTKm - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
RKTKo - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
RMK - Riigimetsa Majandamise Keskus
Rn - Randnummer (äärenumber)
Rooma I määrus - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/2008, 17.06.2008, lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta
RPKS - riikliku pensionikindlustuse seadus
RPS - raamatupidamise seadus
RPTS - riiklike peretoetuste seadus
RRS - rahvastikuregistri seadus
RT - Riigi Teataja
RVastS - riigivastutuse seadus
RVS - riigivaraseadus
SanS - saneerimisseadus
SAS - sihtasutuste seadus
SE - seaduse eelnõu
SEPS - Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
sh - sealhulgas
sks - saksa keel
SMGS - rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe
s.o - see on
st - see tähendab
SVS - seadus süümevande andmise korra kohta
SÜS - sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Šveitsi eelnõu - Entwurf zur Revision und Vereinheitlichung des Schweizerischen Haftpflichtrechts (eelnõu Šveitsi vastutusõiguse muutmiseks ja ühtlustamiseks)
ZPO - Zivilprozessordnung (Saksa tsiviilprotsessi seadus)
TKS - tarbijakaitseseadus
TLS - töölepinguseadus
TMS - täitemenetluse seadustik
TNVS - toote nõuetele vastavuse seadus
TS - tolliseadus
TsSE - tsiviilseadustiku eelnõu (1940)
TsK - tsiviilkoodeks
TsMS - tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsÜS - tsiviilseadustiku üldosa seadus
TsÜS komm - Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne
TTKS - tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TTOS - töötervishoiu ja tööohutuse seadus
TTTS - tööturuteenuste ja -toetuste seadus
TuMS - tulumaksuseadus
TVTS - töövõimetoetuse seadus
TõS - tõestamisseadus
TÜS - tulundusühistuseadus
UN - United Nations
UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law (Eraõiguse Ühtlustamise Rahvusvaheline Instituut)
v.a - välja arvatud
VeeS - veeseadus
vm - või muud
Vol - Volume (köide)
VPTS - väärtpaberituruseadus
vrd - võrdle
vt - vaata
VTS - vandetõlgi seadus
VV - Vabariigi Valitsus
VÕKS - välisõhu kaitse seadus
VõrdKS - võrdse kohtlemise seadus
VÕS - võlaõigusseadus
VÕS II komm - Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
VÕS III komm - Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne
VÕSRS - võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
VÕVS - võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
ÕÕS - õppetoetuste ja õppelaenu seadus
ÄS - äriseadustik
ÜRO - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜTS - ühistranspordiseadus
ÜVVK - ühisveevärk ja -kanalisatsioon
ÜVVKS - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin