Võlaõigusseadus I

Ava otsing

EESSÕNA 2. VÄLJAANDELE

Võlaõigusseaduse kommentaaride koostamisega alustasime 2004. aastal, kaks aastat pärast seaduse kehtima hakkamist 01.07.2002. Kommentaaride I osa ilmus 2006., II osa 2007. ja III osa 2009. aastal. Nüüd oleme läinud teisele ringile ja alustame muidugi I osast. Vahepeal on tehtud muudatusi seadusesse ja lisandunud on mahukas kohtupraktika. Ühtlasi on ilmnenud seaduse rakendamise käigus palju selliseid selgitamist vajavaid probleeme, mida ei olnud võimalik või ei osatud ette näha esimeste kommentaaride koostamisel.

Tegemist on täiendatud versiooniga, aluseks on ikkagi 2006. aastal ilmunud kommentaaride tekst. Mõne osa juures on parandusi ja täpsustusi vähem, mõne juures rohkem, mõned kommentaarid (kui on seadust muudetud või täiendatud) on uuesti kirjutatud, nagu näiteks 2. ptk 3., 4. ja 5. jagu, §-d 111, 141, 281, 821, 1131 ja 1132.

Kommentaaride koostamise skeem on jäänud samaks – selgitatud on iga paragrahvi eesmärki, allikaid ja rakendusala ning kõige mahukama osana käsitletud paragrahvi sisu. Iga paragrahvi juures nimetatakse ka seda, kuivõrd ja millises ulatuses kehtib §-st 5 tulenev dispositiivsuse eeldus ning kas ja millises ulatuses on dispositiivsust piiratud või välistatud. Kui esmalt oli iga paragrahvi juures ära toodud ka enne võlaõigusseadust kehtinud regulatsioon ning käsitletud vastavate sätete rakendamist eelkõige tagasiulatuva jõu aspektist, siis kordusväljaandes seda alaosa reeglina enam ei ole, kuna need küsimused on suuresti kaotanud oma aktuaalsuse. Juhul kui tekstis on käsitletud mõnda paragrahvi, mille puhul ei ole näidatud seaduse nimetust ega kasutatud vastavat lühendit, on tegemist võlaõigusseaduse paragrahviga.

Jätkuvalt on kommentaaride koostamisel kesksel kohal Riigikohtu lahendid. Teemade kaupa on analüüsitud täiendavalt kõiki olulisemaid Riigikohtu lahendeid, mis on avaldatud pärast 01.05.2006. Kuigi autorid on hoidunud sellest, et kommentaarides koormata lugejat paljude viidetega kirjandusele, on lisatud kirjanduse loetelu, kus on lisaks viidatud kirjandusele ära toodud ka muud Eestis avaldatud või Eesti autorite poolt välismaal avaldatud publikatsioonid, mis seonduvad käesolevate kommentaaridega, samuti Tartu Ülikoolis kaitstud doktori- ja teadusmagistritööd, mis on kirjutatud võlaõigusest või sellega kaasnevatel teemadel. Uudsena on lisatud kasutatud Euroopa Kohtu lahendite ning Euroopa Liidu määruste ja direktiivide loetelud. Aluseks on võetud võlaõigusseaduse, samuti muude seaduste tekstid ning Riigikohtu praktika seisuga 01.06.2016.

Koostajate koosseisu on lisandunud prof Karin Sein. Enamik autoreid on samad, kes kirjutasid eelmised kommentaarid, lisandunud on Mari Haamer, Sander Kärson ja Arsi Pavelts. Täname kõiki autoreid ja Mari Haamerit, Anni Haasi, Meree Punabit, Birgit Saluotsat ja Vitali Šipilovit abi eest kommentaaride koostamisel, samuti kirjastust Juura ja õigusteadusdoktor Peep Pruksi.

Tartus, 27. juunil 2016

Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Karin Sein


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin